عدم نظارت بر عرضه ،عامل افزایش قیمت / دست های پنهان در مجوز خرید از بهین یاب