لیست قیمت انواع ناودانی

آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه،26اردیبهشت ۱۴۰1 ، 10:۳۰:۱۶

لیست قیمت ناودانی های هم وزن اروپا DIN1026


 

 

نام کالا سایز متراژ وزن قیمت هر کیلوگرم (کارخانه) قیمت هر کیلوگرم (تهران)
ناودانی 8

8

12 متری
105 کیلوگرم
225.000 ریال
225.000 ریال
ناودانی 10

10

12 متری
125 کیلوگرم
225.000 ریال
225.000 ریال
ناودانی 12

12

12 متری
160 کیلوگرم
225.000 ریال
225.000 ریال
ناودانی 14

14

12 متری
195 کیلوگرم
220.000 ریال
220.000 ریال
ناودانی 16

16

6 متری
112 کیلوگرم
220.000 ریال
220.000 ریال
ناودانی 16

16

12 متری
225 کیلوگرم
220.000 ریال
220.000 ریال
ناودانی 18

18

12 متری
265 کیلوگرم
215.000 ریال
215.000 ریال
ناودانی 20

20

12 متری
305 کیلوگرم
270.000 ریال
270.000 ریال
ناودانی 22

22

12 متری
360 کیلوگرم
240.000 ریال
240.000 ریال
ناودانی 24

24

12 متری
395 کیلوگرم
265.000 ریال
265.000 ریال

تمام سایزهای بالا برای ناودانی های 5.5 متری دوسرفابریک موجود است.


لیست قیمت ناودانی های استاندارد روس(سبک)


 

نام کالا سایز متراژ وزن قیمت هر کیلوگرم (کارخانه) قیمت هر کیلوگرم (تهران)
ناودانی 8

8

12 متری
104 کیلوگرم
-
-
ناودانی 16

16

6 متری
85 کیلوگرم
-
-
ناودانی 18

18

12 متری
195 کیلوگرم
215.000 ریال
215.000 ریال
ناودانی 20

20

12 متری
220 کیلوگرم
270.000 ریال
270.000 ریال

لیست قیمت ناودانی های نرمال


 

نام کالا سایز متراژ وزن قیمت هر کیلوگرم (کارخانه) قیمت هر کیلوگرم (تهران)
ناودانی 10 نرمال

10

5.5 متری
سبک
تماس بگیرید
تماس بگیرید
ناودانی 12 نرمال

12

5.5 متری
سنگین
تماس بگیرید
تماس بگیرید
ناودانی 14 نرمال

14

10-12 متری
سنگین
تماس بگیرید
تماس بگیرید
ناودانی 16 نرمال

16

10-12 متری
سبک
تماس بگیرید
تماس بگیرید
ناودانی 16 نرمال

16

5.5 متری
سنگین
تماس بگیرید
تماس بگیرید
ناودانی 18 نرمال

18

5.5 متری
سنگین
تماس بگیرید
تماس بگیرید
ناودانی 18 نرمال

18

5.5 متری
سبک
تماس بگیرید
تماس بگیرید
ناودانی 20 نرمال

20

5.5 متری
سبک
تماس بگیرید
تماس بگیرید
ناودانی 20 نرمال

20

10-12 متری
سبک
تماس بگیرید
تماس بگیرید