لیست قیمت انواع نبشی

آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، 25 اردیبهشت ۱۴۰1 ، 11:۳۰:۱۶

لیست قیمت نبشی های آونگان نوید مرکزی


 

نام کالا متراژ وزن قیمت هر کیلوگرم (کارخانه) قیمت هر کیلوگرم (تهران)
نبشی 6*60*60
6 متری
31 کیلوگرم
-
-
نبشی 12*60*60
12 متری
64 کیلوگرم
-
-
نبشی 5*60*60
6 متری
28 کیلوگرم
-
-
نبشی 8*80*80
6 متری
58 کیلوگرم
185.000 ریال
190.000 ریال
نبشی 8*80*80
12 متری
116 کیلوگرم
190.000 ریال
190.000 ریال
نبشی 10*100*100
6 متری
90 کیلوگرم
185.000 ریال
190.000 ریال
نبشی 10*100*100
12 متری
180 کیلوگرم
190.000 ریال
190.000 ریال
نبشی 8*100*100
12 متری
146 کیلوگرم
250.000 ریال
250.000 ریال
نبشی 7*100*100
12 متری
129 کیلوگرم
250.000 ریال
250.000 ریال
نبشی 12*120*120
6 متری
129 کیلوگرم
185.000 ریال
190.000 ریال 
نبشی 12*120*120
12 متری
258 کیلوگرم
230.000 ریال
230.000 ریال
نبشی 16*160*160
12 متری
400 کیلوگرم
-
-

نبشی 6*80*80

(ST52)

12 متری
-
250.000 ریال
250.000 ریال

نبشی 6*90*90

(ST52)

12 متری
-
250.000 ریال
250.000 ریال

نبشی 7*90*90

(ST52)

12 متری
-
250.000 ریال
250.000 ریال

نبشی 8*90*90

(ST52)

12 متری
-
250.000 ریال
250.000 ریال

نبشی 10*100*100

(ST52)

12 متری
90 کیلوگرم
250.000 ریال
250.000 ریال

نبشی 8*100*100

(ST52)

12 متری
146 کیلوگرم
250.000 ریال
250.000 ریال

نبشی 12*120*120

(ST52)

12 متری
129 کیلوگرم
250.000 ریال
250.000 ریال

نبشی 10*120*120

(ST52)

12 متری
220 کیلوگرم
250.000 ریال
250.000 ریال

نبشی 8*110

(ST52)

12 متری
165 کیلوگرم
250.000 ریال
250.000 ریال

نبشی 8*110*110

(ST52)

12 متری
-
250.000 ریال
250.000 ریال

نبشی 10*110*110

(ST52)

12 متری
-
250.000 ریال
250.000 ریال

نبشی های 7 ، 9 و 13 با گوشت های متفاوت ، استاندارد و آنالیزهای مختلف سفارش تولید پذیرفته می شود.