لیست قیمت انواع نبشی

آخرین به روز رسانی در تاریخ ]یکشنبه 13آذر ۱۴۰1 ، 11:۳۰:۱۶

لیست قیمت نبشی های آونگان نوید مرکزی


 

 نبشی های 7 ، 9 و 13 با گوشت های متفاوت ، استاندارد و آنالیزهای مختلف سفارش تولید پذیرفته می شود.

نام کالا متراژ وزن قیمت هر کیلوگرم (کارخانه) قیمت هر کیلوگرم (تهران)
نبشی 6*60*60
6 متری
31 کیلوگرم
164.500ریال
171.000ریال 
نبشی 12*60*60
12 متری
64 کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
نبشی 5*60*60
6 متری
28 کیلوگرم
تماس بگیرید
 
نبشی 8*80*80
6 متری
58 کیلوگرم
163.000 ریال
 
نبشی 8*80*80
12 متری
116 کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
نبشی 10*100*100
6 متری
90 کیلوگرم
160.500ریال
164.000ریال 
نبشی 10*100*100
12 متری
180 کیلوگرم
تماس بگیرید
 
نبشی 8*100*100
12 متری
146 کیلوگرم
تماس بگیرید
 
نبشی 7*100*100
12 متری
129 کیلوگرم
تماس بگیرید
 
نبشی 12*120*120
6 متری
129 کیلوگرم
160.500ریال
166.000ریال
نبشی 12*120*120
12 متری
258 کیلوگرم
187.000 ریال
 
نبشی 16*160*160
12 متری
400 کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
نبشی 15*150*150
12 متری
420 کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
نبشی 14*150*150
12 متری
390 کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
نبشی 12*150*150
12 متری
330 کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید

نبشی 6*80*80

(ST52)

12 متری
-
 تماس بگیرید
تماس بگیرید

نبشی 6*90*90

(ST52)

12 متری
-
تماس بگیرید
تماس بگیرید

نبشی 7*90*90

(ST52)

12 متری
-
 تماس بگیرید
تماس بگیرید

نبشی 8*90*90

(ST52)

12 متری
-
تماس بگیرید 
تماس بگیرید

نبشی 10*100*100

(ST52)

12 متری
90 کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید

نبشی 8*100*100

(ST52)

12 متری
146 کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید

نبشی 12*120*120

(ST52)

12 متری
129 کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید

نبشی 10*120*120

(ST52)

12 متری
220 کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید

نبشی 8*110

(ST52)

12 متری
165 کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید

نبشی 8*110*110

(ST52)

12 متری
-
تماس بگیرید
تماس بگیرید

نبشی 10*110*110

(ST52)

12 متری
-
تماس بگیرید
تماس بگیرید
نام کالا متراژ وزن قیمت هر کیلوگرم (کارخانه) قیمت هر کیلوگرم (تهران)
نبشی 6*60*60
6 متری
31 کیلوگرم
164.500ریال
تماس بگیرید
نبشی 12*60*60
12 متری
64 کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
نبشی 5*60*60
6 متری
28 کیلوگرم
175.000 ریال
182.000 ریال
نبشی 8*80*80
6 متری
58 کیلوگرم
163.000 ریال
 
نبشی 8*80*80
12 متری
116 کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
نبشی 10*100*100
6 متری
90 کیلوگرم
160.500ریال
 
نبشی 10*100*100
12 متری
180 کیلوگرم
176.000 ریال
180.000ریال
نبشی 8*100*100
12 متری
146 کیلوگرم
 187.000 ریال
192.000 ریال
نبشی 7*100*100
12 متری
129 کیلوگرم
  187.000 ریال
192.000 ریال
نبشی 12*120*120
6 متری
129 کیلوگرم
160.500ریال
 
نبشی 12*120*120
12 متری
258 کیلوگرم
187.000 ریال
 
نبشی 16*160*160
12 متری
400 کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
نبشی 15*150*150
12 متری
420 کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
نبشی 14*150*150
12 متری
390 کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
نبشی 12*150*150
12 متری
330 کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید

نبشی 6*80*80

(ST52)

12 متری
-
 تماس بگیرید
تماس بگیرید

نبشی 6*90*90

(ST52)

12 متری
-
تماس بگیرید
تماس بگیرید

نبشی 7*90*90

(ST52)

12 متری
-
 تماس بگیرید
تماس بگیرید

نبشی 8*90*90

(ST52)

12 متری
-
تماس بگیرید 
تماس بگیرید

نبشی 10*100*100

(ST52)

12 متری
90 کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید

نبشی 8*100*100

(ST52)

12 متری
146 کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید

نبشی 12*120*120

(ST52)

12 متری
129 کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید

نبشی 10*120*120

(ST52)

12 متری
220 کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید

نبشی 8*110

(ST52)

12 متری
165 کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید

نبشی 8*110*110

(ST52)

12 متری
-
تماس بگیرید
تماس بگیرید

نبشی 10*110*110

(ST52)

12 متری
-
تماس بگیرید
تماس بگیرید

نبشی های 7 ، 9 و 13 با گوشت های متفاوت ، استاندارد و آنالیزهای مختلف سفارش تولید پذیرفته می شود.