لیست قیمت انواع نبشی

آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، 30 شهریور ۱۴۰۰ ، 11:۳۰:۱۶

لیست قیمت نبشی های آونگان نوید مرکزی


 

نام کالا متراژ وزن قیمت هر کیلوگرم (کارخانه) قیمت هر کیلوگرم (تهران)
نبشی 6*60*60
6 متری
31 کیلوگرم
-
-
نبشی 12*60*60
12 متری
64 کیلوگرم
-
-
نبشی 5*60*60
6 متری
28 کیلوگرم
-
-
نبشی 8*80*80
6 متری
58 کیلوگرم
159.000 ریال
163.000 ریال
نبشی 8*80*80
12 متری
116 کیلوگرم
160.000 ریال
164.000 ریال
نبشی 10*100*100
6 متری
90 کیلوگرم
162.000 ریال
166.000 ریال
نبشی 10*100*100
12 متری
180 کیلوگرم
162.000 ریال
166.000 ریال
نبشی 8*100*100
12 متری
146 کیلوگرم
215.000 ریال
215.000 ریال
نبشی 7*100*100
12 متری
129 کیلوگرم
215.000 ریال
215.000 ریال
نبشی 12*120*120
6 متری
129 کیلوگرم
162.000 ریال
164.000 ریال
نبشی 12*120*120
12 متری
258 کیلوگرم
195.000 ریال
195.000 ریال
نبشی 16*160*160
12 متری
400 کیلوگرم
-
295.000 ریال

نبشی 6*80*80

(ST52)

12 متری
-
205.000 ریال
209.000 ریال

نبشی 6*90*90

(ST52)

12 متری
-
225.000 ریال
229.000 ریال

نبشی 7*90*90

(ST52)

12 متری
-
225.000 ریال
229.000 ریال

نبشی 8*90*90

(ST52)

12 متری
-
225.000 ریال
229.000 ریال

نبشی 10*100*100

(ST52)

12 متری
90 کیلوگرم
215.000 ریال
215.000 ریال

نبشی 8*100*100

(ST52)

12 متری
146 کیلوگرم
215.000 ریال
215.000 ریال

نبشی 12*120*120

(ST52)

12 متری
129 کیلوگرم
215.000 ریال
215.000 ریال

نبشی 10*120*120

(ST52)

12 متری
220 کیلوگرم
215.000 ریال
215.000 ریال

نبشی 8*110

(ST52)

12 متری
165 کیلوگرم
215.000 ریال
215.000 ریال

نبشی 8*110*110

(ST52)

12 متری
-
225.000 ریال
229.000 ریال

نبشی 10*110*110

(ST52)

12 متری
-
225.000 ریال
229.000 ریال

نبشی های 7 ، 9 و 13 با گوشت های متفاوت ، استاندارد و آنالیزهای مختلف سفارش تولید پذیرفته می شود.